POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1. Om privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes www.boernefugleskydningen.dk behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.
2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indkøb hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.
3. Indsamling og typer af personoplysninger
Når du som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold. Det drejer sig primært om dine almindelige kontaktoplysninger, så som navn, adresse, postnummer, telefon – og mobiltelefonnummer, e-mail mv.
Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:
Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter via vores e-mail eller telefonisk. Du benytter dig af sociale medier så som Facebook, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like eller Share og på den måde kommunikerer med os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.
Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.
Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.
Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at målrette vores tilbud og annoncer til dig med henblik på forbedring af din kundeoplevelse.
5. Modtagere af dine personoplysninger
Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:
– Banker og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os.
– Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.
– Skat ved indberetning af moms
– Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.
6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:
Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.
7. Dine rettigheder
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.
7.1 Retten til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:
– Formålet med behandlingen.
– Kategorierne af personoplysninger.
– Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.
– Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
– Retten til at klage til Datatilsynet.
– Hvorfra dine personoplysninger stammer.
– Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de
   forventede konsekvenser heraf.
7.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
7.3 Retten til sletning
Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
7.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.
7.5 Retten til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.
7.6 Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.
8. Spørgsmål og klage
Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:
​info@boernefuglekydning.dk
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
9. Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.
Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 24. januar 2024